Aanmelding:
Dit kan alleen via het aanmeldingsformulier op deze website, waarna de aanmelder een bevestiging via het opgegeven e-mailadres zal ontvangen. Indien er sprake is van een minderjarige aanmelder, dient de inschrijving en de betaling te geschieden door de ouders / verzorgers.

Aanmeldlijst en Deelnemerslijst:
Huidige deelnemers hebben voorrang om geplaatst te worden bij de eerstvolgende serie lessen van dezelfde of een daaraan gekoppelde vervolgcursus. Echter, deze voorrangsregeling loopt zonder waarschuwing telkens 1 maand voor de eerste lesdag van elke nieuwe cursus af. Vanaf dat moment worden aanmelders, ongeacht of ze al eerder deelnemer zijn geweest, op volgorde van hun inschrijving op de Aanmeldlijst van de gekozen cursus geplaatst. Pas na betaling van de bijbehorende factuur wordt de definitieve Deelnemerslijst vastgesteld.

Betaling:
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een op naam gestelde factuur (alle genoemde prijzen zijn incl. BTW) en een sluitingsdatum waarop het volledig verschuldigde cursusbedrag bij de docent moet zijn ontvangen. Het bedrag kan niet in termijnen worden betaald. Let op tijdig inschrijven en betalen, want de plaatsing op de Deelnemerslijst gaat op volgorde van binnenkomst en is pas definitief als het volledig verschuldigde cursusbedrag voor het verstrijken van de aangegeven sluitingsdatum is ontvangen. Na deze datum is annulering door de cursist niet meer mogelijk.

Plaatsing:
De cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Echter, bij meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden kan in overleg tot extra cursusdata worden besloten. In het geval dat de cursus bij onvoldoende aanmeldingen geen doorgang kan vinden, wordt dit direct na de sluitingsdatum van de betalingstermijn bekend gemaakt en zal het eventueel al betaalde geld worden gerestitueerd.

Cursusverloop:
Tenzij anders aangegeven zijn cursussen kwartaalcursussen, die als een opeenvolgende serie lessen wordt aangeboden. Tijdens de vakanties van het basisonderwijs en op officiële feest- en rouwdagen vinden in principe geen lessen plaats. De vastgestelde lesdata en lesuren zullen tijdig worden aangegeven. Als de cursist een les mist, kan deze niet worden herhaald en zal ook niet worden gerestitueerd. Bij ziekte of andere overmachtsituatie van de docent wordt de betreffende les geannuleerd en op een andere datum gegeven. Cursisten worden per altijd per mail of telefonisch over wijzigingen geïnformeerd.

Materialen:
Tenzij bij de cursusbeschrijving anders is aangegeven worden de benodigde basismaterialen door de docent ter beschikking gesteld. Als de cursist ervoor kiest om met andere materialen te werken, dan kan dat alleen in overleg en dienen deze zelf te worden aangeschaft. Alleen de door de cursist gemaakte werken mogen naar huis worden meegenomen, de overige door de docent ter beschikking gestelde materialen blijven op de cursuslocatie achter. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van geschikte werkkleding. De docent zorgt voor koffie en thee.

Veiligheid:
Belangrijk onderdeel van de lesstof gaat over het veilig omgaan met en toepassen van diverse materialen en grondstoffen, die bij onoordeelkundig gebruik mogelijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. De cursisten krijgen hiervoor uitdrukkelijke instructies aangereikt. Hoe dan ook zijn en blijven zij zelf volledig verantwoordelijk voor een juiste omgang met de materialen en grondstoffen. De cursusleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade aan goederen en gezondheid. 

Cursuslocatie:
Tenzij anders aangegeven vinden alle lessen plaats in het atelier Huijgenspark 60 (2515 BB) in Den Haag. Voor cursisten die met de auto komen geldt dat in de hele Stationsbuurt alleen betaald kan worden geparkeerd. De cursusruimte is rookvrij en helaas niet voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Er is een toilet voor gezamenlijk gebruik aanwezig.

Aansprakelijkheid:

Huisregels:
Het atelier is 15 minuten voor aanvang van de lessen open. De cursisten wordt dringend verzocht tijdig aanwezig te zijn omdat laatkomers de les te veel zullen verstoren. Omdat in het pand niet alleen wordt gewerkt maar ook door anderen wordt gewoond, moet overlast absoluut worden voorkomen en dienen de cursisten zich stil en rustig te gedragen. Om geluidshinder te voorkomen wordt cursisten dringend verzocht om i.p.v. de deurbel in te drukken, de aankomst even te melden op een door de docent opgegeven mobiel nummer. Cursisten mogen alleen gebruik maken van de cursusruimte en van de gangen en de trap van en naar de voordeur van het pand. Cursisten die zich niet aan de gestelde huisregels houden kan, zonder recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld, verdere deelname aan de cursus worden ontzegd.

Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Voorwaarden